درباره ما

درباره ما - شرح وظايف

گروه زيرساخت، شبكه و امنيت اطلاعات

گروه نرم‌افزار و توسعه دولت الكترونيك

گروه اطلاعات علمي، كتابخانه و اسناد

گروه  آمار و اطلاعات آب و انرژي

1- مطالعه و بررسي مستمر فن آوريهاي نوين اطلاعات

 

2- مطالعه و بررسي مستمر فن آوريهاي نوين ارتباطات

 

3- مطالعه و تبيين خواستها، نياز ها و انتظارات آماري و اطلاعاتي

 

4- مطالعه و بررسي گستره و سطوح ارتباطي مورد نياز

 

5- طرح مسائل
فن آوري اطلاعات و ارتباطات و اولويت بندي حل مسائل

 

6- ارائه گزارشهاي تحليل باز خورد از تامين به موقع نيازهاي آماري و اطلاعاتي


 

  1-  تدوين نظام ارتباطات online   

 

 2- تدوين نظام آماري و اطلاعاتي صنعت

 

3- تدوين استانداردهاي طراحي و بهره برداري ICT

 

4- طراحي سيستم اطلاعاتي وارتباطي صنعت

 

5- تحليل مسائل ارائه شده  بر اساس اولويتهاي تعيين شده

 

6-  بستر سازي لازم جهت استقرار سيستم ICT

 

7- بازنگري مستمر براي توسعه و بهبود عملكرد سيستم ICT

1-  مديريت اطلاعات علمي

 

2-  مديريت جريان اطلاعات علمي

 

3-  مديريت و راهبري كتابخانه

 

4-  مديريت و استقرار نظام مديريت اسناد صنعت آب و برق

 

5-  ارائه گزارشهاي دوره اي از عملكرد

 

1- ايجاد بانك اطلاعاتي صنعت و به روز رساني آن

 

2-  به هنگام سازي و انتشار رسمي آمار پايه و اطلاعات صنعت

 

3-  ارائه گزارشهاي تحليل آمارو اطلاعات صنعت

 

4-  برقراري ارتباط با ساير مراكز اطلاعات و آمار براي كسب اطلاعات محيطي و جهاني

 

5-  فراهم سازي و ارائه اطلاعات و آمار مورد نياز براي برنامه ريزي ها در ستاد وزارت نيرو

 

6- فراهم سازي و ارائه اطلاعات مورد نياز مديريت عالي براي تصميم گيريها

 

همكاران

دفتر فناوري اطلاعات، امنيت فضاي مجازي و آمار

عنوان پست

نام و نام خانوادگی

مدیرکل

آزرم دهستاني

معاون

داود ابهت

معاون حسين دانش‌آرا

مسئول دفتر

-

متصدی امور دفتری و بایگانی

آذر قرباني

 

گروه زيرساخت، شبكه و امنيت اطلاعات

رئیس گروه مطالعات فناوري اطلاعات و ارتباطات

 

کارشناس مطالعات فناوري اطلاعات

مهتاب قائمی

کارشناس مطالعات فناوري ارتباطات

مونا دارا

کارشناس برنامه‌ریزی مطالعات فناوري اطلاعات و ارتباطات

 

 

گروه نرم‌افزار و توسعه دولت الكترونيك

رئیس مدیریت فناوري اطلاعات و ارتباطات

شیوا مسبوق

کارشناس دولت الكترونيك

 

کارشناس فناوري اطلاعات

فرناز فکری

کارشناس تحلیل‌گر سیستم‌ها

سیدسعید ترابی

 

گروه آمار و  اطلاعات آب و انرژي

رئیس گروه آمار و اطلاعات

مهنام فلاح

کارشناس مسئول

فاطمه پورآدم

کارشناس

ابراهيم رجبعلي

کارشناس بانک‌های اطلاعاتی

آقاي بختياري

 

گروه اطلاعات علمی، کتابخانه و اسناد

رئیس گروه اطلاعات علمی، کتابخانه و اسناد

سحر جوادپور

کارشناس اسناد علمی- تخصصی

فاطمه بهروزي رهبر

کارشناس اسناد علمی- تخصصی

پانیذ علائی

کارشناس مدیریت اسناد و راهبری کتابخانه