درباره ما

درباره ما - شرح وظايف

گروه زيرساخت، شبكه و امنيت اطلاعات

گروه نرم‌افزار و توسعه دولت الكترونيك

گروه اطلاعات علمي، كتابخانه و اسناد

گروه  آمار و اطلاعات آب و انرژي

1- مطالعه و بررسي مستمر فن آوريهاي نوين اطلاعات

 

2- مطالعه و بررسي مستمر فن آوريهاي نوين ارتباطات

 

3- مطالعه و تبيين خواستها، نياز ها و انتظارات آماري و اطلاعاتي

 

4- مطالعه و بررسي گستره و سطوح ارتباطي مورد نياز

 

5- طرح مسائل
فن آوري اطلاعات و ارتباطات و اولويت بندي حل مسائل

 

6- ارائه گزارشهاي تحليل باز خورد از تامين به موقع نيازهاي آماري و اطلاعاتي


 

  1-  تدوين نظام ارتباطات online   

 

 2- تدوين نظام آماري و اطلاعاتي صنعت

 

3- تدوين استانداردهاي طراحي و بهره برداري ICT

 

4- طراحي سيستم اطلاعاتي وارتباطي صنعت

 

5- تحليل مسائل ارائه شده  بر اساس اولويتهاي تعيين شده

 

6-  بستر سازي لازم جهت استقرار سيستم ICT

 

7- بازنگري مستمر براي توسعه و بهبود عملكرد سيستم ICT

1-  مديريت اطلاعات علمي

 

2-  مديريت جريان اطلاعات علمي

 

3-  مديريت و راهبري كتابخانه

 

4-  مديريت و استقرار نظام مديريت اسناد صنعت آب و برق

 

5-  ارائه گزارشهاي دوره اي از عملكرد

 

1- ايجاد بانك اطلاعاتي صنعت و به روز رساني آن

 

2-  به هنگام سازي و انتشار رسمي آمار پايه و اطلاعات صنعت

 

3-  ارائه گزارشهاي تحليل آمارو اطلاعات صنعت

 

4-  برقراري ارتباط با ساير مراكز اطلاعات و آمار براي كسب اطلاعات محيطي و جهاني

 

5-  فراهم سازي و ارائه اطلاعات و آمار مورد نياز براي برنامه ريزي ها در ستاد وزارت نيرو

 

6- فراهم سازي و ارائه اطلاعات مورد نياز مديريت عالي براي تصميم گيريها