پروژه سیستم یكپارچه مالی اداری عمومی در شركت برق منطقه ای زنجان افتتاح شد

پروژه سیستم یكپارچه مالی اداری عمومی در شركت برق منطقه ای زنجان افتتاح شد

1399/03/20