شانزدهمین نشست كارگروه اطلاعات مکانی وزارت نیرو در هفتم اردیبهشت ماه سال 99در حوزه ستادی وزارت نیرو برگزار شد.

شانزدهمین نشست كارگروه اطلاعات مکانی وزارت نیرو در هفتم اردیبهشت ماه سال 99در حوزه ستادی وزارت نیرو برگزار شد.

1399/03/19