در جلسه يازدهم كميته توسعه دولت الكترونيك از شركتهاي پيشتاز  و ارائه دهندگان خدمات يكپارچه تقدير شد.

در جلسه يازدهم كميته توسعه دولت الكترونيك از شركتهاي پيشتاز و ارائه دهندگان خدمات يكپارچه تقدير شد.

1399/06/23